# 20 สอน Arduino-zelfstudie: Arduino ควบคุม เปิด / ปิด ไฟ 220VArduino ไม่ สามารถ ควบคุม ไฟ 220V ได้ วิธี เปิด / ปิด ไฟ 220V ทำได้ โดย ใช้ รีเลย์ ช่วย รีเลย์ เป็น สวิตช์ แม่เหล็ก ไฟฟ้า ที่ เมื่อ จ่าย ไฟ ให้ สวิตช์ จะ มา อีก ด้าน หนึ่ง ….

source

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: